Начало

През септември 2015 г. Медицински университет - Пловдив спечели проект по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Програмата открива възможности за сътрудничество между България и Норвегия в областта на висшето образование чрез финансова подкрепа на съвместни проекти между български висши училища и техни партньори от страните-донори от ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн).

Финансовата подкрепа е насочена за студенти, докторанти, преподаватели, изследователи от български висши училища с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП. 

Новини
27.05.2016
При явен интерес от страна на Академичната общност, представители на Общинската и Областна администрация, Ръководители на университетски болници и лечебни заведения и национални и регионални медии се състоя стартиращата конференция по проекта.
19.05.2016
ПОКАНА за стартираща пресконференция по проекта - 27.05.2016 (петък), от 10:30 часа в Пета аудитория (IIетаж) на Аудиторен комплекс на Медицински университет – Пловдив
13.10.2015
13 октомври 2015 г. - среща между Бенефициента и партньорите
30.09.2015